Cồn cát Quang Phú

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Cồn cát Quang Phú