Bàu Tró

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Bàu Tró