Suối khoáng nóng Thanh Thủy

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Suối khoáng nóng Thanh Thủy