Quần thể Lộc Vừng ở Cẩm Khê

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Quần thể Lộc Vừng ở Cẩm Khê