Đồi chè Long Cốc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đồi chè Long Cốc