Bản Cỏi

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Bản Cỏi