Mũi Dinh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Mũi Dinh