Đồng cừu An Hòa

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Đồng cừu An Hòa