Biển Ninh Chữ

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Biển Ninh Chữ