Biển Bình Tiên

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Nam Trung Bộ

Biển Bình Tiên