Thành cổ Vinh

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Thành cổ Vinh