Đảo Lan Châu

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Đảo Lan Châu