Biển Cửa Hội

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Bắc Trung Bộ

Biển Cửa Hội