Nhà cổ trăm cột

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhà cổ trăm cột