Làng nổi Tân Lập

Địa điểm này thuộc Miền Nam - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Làng nổi Tân Lập