Thung lũng hoa Thải Giàng Phố

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Thung lũng hoa Thải Giàng Phố