Tam giác mạch ở Lử Thẩn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Tam giác mạch ở Lử Thẩn