Suối nước nóng Bản Mạc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Suối nước nóng Bản Mạc