Phìn Hồ Thầu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Phìn Hồ Thầu