Nhìu Cồ San

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nhìu Cồ San