Mốc 92 và các mốc dọc sông Hồng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Mốc 92 và các mốc dọc sông Hồng