Đền Đôi Cô – Chùa Cam Lộ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đền Đôi Cô – Chùa Cam Lộ