Cửa khẩu Mường Khương

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cửa khẩu Mường Khương