Chợ trâu Cán Cấu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chợ trâu Cán Cấu