Chợ phiên Bắc Hà

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chợ phiên Bắc Hà