Cầu Mây

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cầu Mây