Bạch Mộc Lương Tử

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Bạch Mộc Lương Tử