A Lù

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

A Lù