Thung lũng hoa Bắc Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thung lũng hoa Bắc Sơn