Thành nhà Mạc

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Thành nhà Mạc