Suối Mỏ Mắm – Hang Keng Tao

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Suối Mỏ Mắm – Hang Keng Tao