Núi Nà Lay

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Núi Nà Lay