Núi mặt quỷ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Núi mặt quỷ