Hồ Pác Mỏ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hồ Pác Mỏ