Hang Khuôn Bồng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Hang Khuôn Bồng