Đoàn Thành (cổ) Lạng Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đoàn Thành (cổ) Lạng Sơn