Đền Bắc Lệ

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Đền Bắc Lệ