Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan