Chợ Đông Kinh và chợ đêm Kỳ Lừa

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Chợ Đông Kinh và chợ đêm Kỳ Lừa