Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Bảo tàng khởi nghĩa Bắc Sơn