Ải Chi Lăng

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Đông Bắc Bộ

Ải Chi Lăng