Thác Cam Ly

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Thác Cam Ly