Sân golf Dalat Palace

Địa điểm này thuộc Miền Trung - Tây Nguyên

Sân golf Dalat Palace