Suối nước nóng Vàng Pó

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Suối nước nóng Vàng Pó