Núi Đá Ô và Động Ông Tiên

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Núi Đá Ô và Động Ông Tiên