Nậm Nhùn

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Nậm Nhùn