Mường Tè

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Mường Tè