Đèo Ô Quy Hồ (Ô Quý Hồ)

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Đèo Ô Quy Hồ (Ô Quý Hồ)