Chợ Sừng Sì Lờ Lầu

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Chợ Sừng Sì Lờ Lầu