Cao nguyên Dào San

Địa điểm này thuộc Miền Bắc - Tây Bắc Bộ

Cao nguyên Dào San